Tên trường Tiêu đề trường Loại trường Bắt buộc Đã được đăng Hiển thị trong khuôn mẫu giỏ hàng Hiển thị trên form vận chuyển Hiển thị trong tài khoản duy trì Thứ tự ID
delimiter_sendregistration Gửi đăng ký delimiter     41
Các trường người dùng cấp bởi Joomla core email Email emailaddress Đã được đăng Đã được đăng Tắt Tắt Đã được đăng     5
Các trường người dùng cấp bởi Joomla core username Tên đăng nhập text Đã được đăng Đã được đăng Tắt Tắt Đã được đăng     7
Các trường người dùng cấp bởi Joomla core name Tên hiển thị text Đã được đăng Đã được đăng Tắt Tắt Đã được đăng     6
Các trường người dùng cấp bởi Joomla core password Mật khẩu password Đã được đăng Đã được đăng Tắt Tắt Đã được đăng     8
Các trường người dùng cấp bởi Joomla core password2 Nhập lại mật khẩu password Đã được đăng Đã được đăng Tắt Tắt Đã được đăng     9
agreed Tôi đồng ý với bản Điều Khoản Dịch Vụ checkbox     15
customer_note Ghi chú và yêu cầu đặc biệt textarea     17
tos Điều khoản dịch vụ custom     16