Tên sản phẩm Sản phẩm này là sản phẩm con của Có sản phẩm con hay không? Tệp đa phương tiện Mã sản phẩm Giá Danh mục sản phẩm Các nhà sản xuất Người mua hàng đánh giá Khi được làm nổi Đã được đăng ID