Đồng bộ hóa phương tiện truyền thông cho VirtueMart

Tải phương tiện truyền thông của bạn lên các đường dẫn:
Đường dẫn url sản phẩm truyền thông : images/stories/virtuemart/product//
Đường dẫn url hạng mục phương tiện truyền thông images/stories/virtuemart/category//
Đường dẫn url nhà sản xuất phương tiện truyền thông : images/stories/virtuemart/manufacturer//

bạn có thể thay đổi các đường dẫn url này trong các thiết lập cấu hình .

Thông thường bạn cần điều này chỉ khi bạn đã thay đổi kích cỡ hình thu nhỏ mà đã được tự động đưa trở lại kích cỡ ban đầu, hoặc cho các cửa hàng đã được cài đặt đầu tiên với phiên bản nhỏ hơn 2.0.22. Lệnh này xóa tất cả các thư mục được đưa trở lại kích cỡ đầu và tạo mới chúng. Trong suốt tiến trình, việc tạo ảnh nhỏ tự động sẽ bị làm vô hiệu hóa. Tất cả các lối vào của các url ảnh thu nhỏ cũng bị xóa. Lý do là chúng tôi không lưu mặc định nào nữa.

Cảnh báo

Vui lòng sử dụng các công cụ đó chỉ khi bạn hiểu cái bạn đang làm. Cài đặt công cụ hoặc tải lên bảng biểu nếu cần thiết thường là cách an toàn để sử dụng. Nó làm tương tự thủ tục tải lên. Các lệnh khác phá vỡ cửa hàng của bạn hoặc xóa hoàn toàn dữ liệu người dùng. Các công cụ này dành cho nhà phát triển.
Ngoại trừ lệnh xóa tất cả dữ liệu cũng là một biện pháp cho người dùng mà muốn hủy cài đặt hoàn toàn cửa hàng và xóa tất cả cơ sở dữ liệu. Vui lòng sử dụng với cảnh báo này. Khi việc sử dụng trong một cửa hàng trực tiếp bị phá vỡ làm xuất ra cơ sở dữ liệu của bạn đầu tiên. vô hiệu hóa chỉnh lỗi joomla của bạn , nó có thể không gây rắc rối gì, hãy dùng tùy chọn gỡ rối vm thay thế.

Dịch chuyển dữ liệu từ VirtueMart 1.1.x đến VirtueMart 2.y.z

max_execution_time 30
Các thiết lập máy chủ trong thời gian thực hiện tối đa.
memory_limit 128M
Giới hạn bộ của máy chủ
Chọn một nhiệm vụ cho sự dịch chuyển


Viết lại số thứ tự
Dùng id vm1 như là số thứ tự vm2
Những nhóm người mua hàng bên trái đã gán định các mức giá
Cổng vào các trang hiển thị chi tiết sản phẩm flypage
Bố trí các hạng mục mặc định (trang duyệt) không có .php
Bố trí sản phẩm theo hạng mục mặc định ( trang hiển thị chi tiết sản phẩm flypage) không có .php
Viết id chủ cửa hàng mới ở đây