Tên nhóm mua hàng Mô tả nhóm mua hàng Mặc định Đã được đăng Bổ sung ID
-anonymous-T Shopper group for anonymous shoppers Nhóm mua hàng mặc định 1
-default- This is the default shopper group. Nhóm mua hàng mặc định 2