Tên trạng thái đơn hàng Mã trạng thái đơn hàng Đang xử lý hàng trong kho Mô tả Đặt hàng Đã được đăng ID
Mã trạng thái đơn hàng được sử dụng bởi VirtueMart. Không thể xóa. Đã được vận chuyển (COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_SHIPPED) S Được loại bỏ   6
Hoàn lại (COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_REFUNDED) R Sẵn có 5
Mã trạng thái đơn hàng được sử dụng bởi VirtueMart. Không thể xóa. Hủy bỏ (COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CANCELLED) X Sẵn có 4
Xác nhận (COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED) C Được dự trữ 3
Xác nhận bởi người bán (COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER) U Được dự trữ 2
Mã trạng thái đơn hàng được sử dụng bởi VirtueMart. Không thể xóa. Chờ xử lý (COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_PENDING) P Được dự trữ   1