Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Yemen   (Yemen) [Trạng thái] YE YEM 235
Zambia   (Zambia) [Trạng thái] ZM ZMB 238
Zimbabwe   (Zimbabwe) [Trạng thái] ZW ZWE 239