Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Indonesia   (Indonesia) [Trạng thái] ID IDN 100
Iran (Islamic Republic of)   (Iran) [Trạng thái] IR IRN 101
Iraq   (Irắc) [Trạng thái] IQ IRQ 102
Ireland   (Ireland) [Trạng thái] IE IRL 103
Israel   (Israel) [Trạng thái] IL ISR 104
Italy   (Ý) [Trạng thái] IT ITA 105
Jamaica   (Jamaica) [Trạng thái] JM JAM 106
Japan   (Nhật Bản) [Trạng thái] JP JPN 107
Jersey   (Jersey) [Trạng thái] JE JEY 241
Jordan   (Jordan) [Trạng thái] JO JOR 108
Kazakhstan   (Kazakhstan) [Trạng thái] KZ KAZ 109
Kenya   (Kenya) [Trạng thái] KE KEN 110
Kiribati   (Kiribati) [Trạng thái] KI KIR 111
Korea, Democratic People's Republic of   (Triều Tiên) [Trạng thái] KP PRK 112
Korea, Republic of   (Hàn Quốc) [Trạng thái] KR KOR 113
Kuwait   (Kuwait) [Trạng thái] KW KWT 114
Kyrgyzstan   (Kyrgyzstan) [Trạng thái] KG KGZ 115
Lao People's Democratic Republic   (Lào) [Trạng thái] LA LAO 116
Latvia   (Latvia) [Trạng thái] LV LVA 117
Lebanon   (Libăng) [Trạng thái] LB LBN 118
Lesotho   (Lesotho) [Trạng thái] LS LSO 119
Liberia   (Liberia) [Trạng thái] LR LBR 120
Libya   (Libi) [Trạng thái] LY LBY 121
Liechtenstein   (Liechtenstein) [Trạng thái] LI LIE 122
Lithuania   (Litva) [Trạng thái] LT LTU 123