Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Afghanistan   (Afghanistan) [Trạng thái] AF AFG 1
Albania   (Albania) [Trạng thái] AL ALB 2
Algeria   (Algérie) [Trạng thái] DZ DZA 3
American Samoa   (Samoa thuộc Mỹ) [Trạng thái] AS ASM 4
Andorra   (Andorra) [Trạng thái] AD AND 5
Angola   (Angola) [Trạng thái] AO AGO 6
Anguilla   (Anguilla) [Trạng thái] AI AIA 7
Antarctica   (Nam Cực) [Trạng thái] AQ ATA 8
Antigua and Barbuda   (Antigua và Barbuda) [Trạng thái] AG ATG 9