Tên Mô tả Đặt hàng Công thức tính Toán tử Giá trị Tiền tệ Danh mục sản phẩm Nhà sản xuất Nhóm mua hàng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Các quốc gia Trạng thái Đã được đăng ID
VAT 0 VatTax +% 100.0000 USD 2015-03-23 -Không-bao giờ- 3
Sun Day 0 DATax -% 20.0000 USD 2015-03-23 -Không-bao giờ- 2
Hot Day 0 DATax -% 10.0000 USD 2015-03-23 -Không-bao giờ- 1