Tên trường Tiêu đề trường Loại trường Bắt buộc Đã được đăng Hiển thị trong khuôn mẫu giỏ hàng Hiển thị trên form vận chuyển Hiển thị trong tài khoản duy trì Thứ tự ID
address_2 Địa chỉ 2 text     28
zip Mã bưu điện text     29
city Thành phố text     35
virtuemart_country_id Quốc gia select     36
virtuemart_state_id Quận/Huyện/Vùng select     37
phone_1 Số điện thoại text     38
phone_2 Số di động text     39
fax Fax text     40
tax_exemption_number Số khấu trừ thuế text     50