Tên đăng nhập Tên hiển thị Email Nhóm mua hàng ID
admin Super User haucv@ytcvn.com -default- 320