Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Germany   (Đức) [Trạng thái] DE DEU 81
Ghana   (Ghana) [Trạng thái] GH GHA 82
Gibraltar   (Gibraltar) [Trạng thái] GI GIB 83
Greece   (Hy Lạp) [Trạng thái] GR GRC 84
Greenland   (Greenland) [Trạng thái] GL GRL 85
Grenada   (Grenada) [Trạng thái] GD GRD 86
Guadeloupe   (Guadeloupe) [Trạng thái] GP GLP 87
Guam   (Guam) [Trạng thái] GU GUM 88
Guatemala   (Guatemala) [Trạng thái] GT GTM 89