Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Indonesia   (Indonesia) [Trạng thái] ID IDN 100
Iran (Islamic Republic of)   (Iran) [Trạng thái] IR IRN 101
Iraq   (Irắc) [Trạng thái] IQ IRQ 102
Ireland   (Ireland) [Trạng thái] IE IRL 103
Israel   (Israel) [Trạng thái] IL ISR 104
Italy   (Ý) [Trạng thái] IT ITA 105
Jamaica   (Jamaica) [Trạng thái] JM JAM 106
Japan   (Nhật Bản) [Trạng thái] JP JPN 107
Jersey   (Jersey) [Trạng thái] JE JEY 241
Jordan   (Jordan) [Trạng thái] JO JOR 108
Kazakhstan   (Kazakhstan) [Trạng thái] KZ KAZ 109
Kenya   (Kenya) [Trạng thái] KE KEN 110
Kiribati   (Kiribati) [Trạng thái] KI KIR 111
Korea, Democratic People's Republic of   (Triều Tiên) [Trạng thái] KP PRK 112
Korea, Republic of   (Hàn Quốc) [Trạng thái] KR KOR 113
Kuwait   (Kuwait) [Trạng thái] KW KWT 114
Kyrgyzstan   (Kyrgyzstan) [Trạng thái] KG KGZ 115
Lao People's Democratic Republic   (Lào) [Trạng thái] LA LAO 116
Latvia   (Latvia) [Trạng thái] LV LVA 117
Lebanon   (Libăng) [Trạng thái] LB LBN 118
Lesotho   (Lesotho) [Trạng thái] LS LSO 119
Liberia   (Liberia) [Trạng thái] LR LBR 120
Libya   (Libi) [Trạng thái] LY LBY 121
Liechtenstein   (Liechtenstein) [Trạng thái] LI LIE 122
Lithuania   (Litva) [Trạng thái] LT LTU 123
Luxembourg   (Luxembourg) [Trạng thái] LU LUX 124
Macau   (Ma Cao) [Trạng thái] MO MAC 125
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of   (Macedonia) [Trạng thái] MK MKD 126
Madagascar   (Madagascar) [Trạng thái] MG MDG 127
Malawi   (Malawi) [Trạng thái] MW MWI 128
Malaysia   (Malaysia) [Trạng thái] MY MYS 129
Maldives   (Maldives) [Trạng thái] MV MDV 130
Mali   (Mali) [Trạng thái] ML MLI 131
Malta   (Malta) [Trạng thái] MT MLT 132
Marshall Islands   (Quần đảo Marshall) [Trạng thái] MH MHL 133
Martinique   (Martinique) [Trạng thái] MQ MTQ 134
Mauritania   (Mauritanie) [Trạng thái] MR MRT 135
Mauritius   (Mauritius) [Trạng thái] MU MUS 136
Mayotte   (Mayotte) [Trạng thái] YT MYT 137
Mexico   (Mexico) [Trạng thái] MX MEX 138
Micronesia, Federated States of   (Micronesia) [Trạng thái] FM FSM 139
Moldova, Republic of   (Moldova) [Trạng thái] MD MDA 140
Monaco   (Monaco) [Trạng thái] MC MCO 141
Mongolia   (Mông Cổ) [Trạng thái] MN MNG 142
Montserrat   (Montserrat) [Trạng thái] MS MSR 143
Morocco   (Maroc) [Trạng thái] MA MAR 144
Mozambique   (Mozambique) [Trạng thái] MZ MOZ 145
Myanmar   (Myanma) [Trạng thái] MM MMR 146
Namibia   (Namibia) [Trạng thái] NA NAM 147
Nauru   (Nauru) [Trạng thái] NR NRU 148