Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Oman   (Oman) [Trạng thái] OM OMN 161
Pakistan   (Pakistan) [Trạng thái] PK PAK 162
Palau   (Palau) [Trạng thái] PW PLW 163
Palestinian Territory, occupied   (Palestine) [Trạng thái] PS PSE 248
Panama   (Panama) [Trạng thái] PA PAN 164
Papua New Guinea   (Papua New Guinea) [Trạng thái] PG PNG 165
Paraguay   (Paraguay) [Trạng thái] PY PRY 166
Peru   (Peru) [Trạng thái] PE PER 167
Philippines   (Philippines) [Trạng thái] PH PHL 168