Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Montserrat   (Montserrat) [Trạng thái] MS MSR 143
Morocco   (Maroc) [Trạng thái] MA MAR 144
Mozambique   (Mozambique) [Trạng thái] MZ MOZ 145
Myanmar   (Myanma) [Trạng thái] MM MMR 146
Namibia   (Namibia) [Trạng thái] NA NAM 147
Nauru   (Nauru) [Trạng thái] NR NRU 148
Nepal   (Nepal) [Trạng thái] NP NPL 149
Netherlands   (Hà Lan) [Trạng thái] NL NLD 150
Netherlands Antilles   [Trạng thái] AN ANT 151