Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Jersey   (Jersey) [Trạng thái] JE JEY 241
Jordan   (Jordan) [Trạng thái] JO JOR 108
Kazakhstan   (Kazakhstan) [Trạng thái] KZ KAZ 109
Kenya   (Kenya) [Trạng thái] KE KEN 110
Kiribati   (Kiribati) [Trạng thái] KI KIR 111
Korea, Democratic People's Republic of   (Triều Tiên) [Trạng thái] KP PRK 112
Korea, Republic of   (Hàn Quốc) [Trạng thái] KR KOR 113
Kuwait   (Kuwait) [Trạng thái] KW KWT 114
Kyrgyzstan   (Kyrgyzstan) [Trạng thái] KG KGZ 115